03 de febrer 2006

14ena edició del Certamen literari "Cartes de desamor"


Ja està en marxa aquesta 14ena edició, que contarà a més enguany amb el suport del Grup Segre en l'edició en català del premi i del Grup La Mañana en l'edició en Castellà. El termini finalitza el dia 31 de març i estem molt ilusionats en aquesta nova edició on esperem superar els 500 treballs, amb la qual cosa donarem molta feina al jurat.

Bases del certamen"Cartes de desamor 2006"


14è CERTAMEN LITERARI DE "CARTES DE DESAMOR"


L’Organització de Veïns de Pardinyes (Lleida), ORVEPARD, mitjançant la seva Comissió de Cultura i el Centre de Cultura Contemporània de Pardinyes, convoca El 14è CERTAMEN LITERARI de Cartes de desamor, amb les següents

Bases

1. Les cartes participants en aquest Certamen hauran d’estar escrites en llengua catalana o en llengua castellana, ésser inèdites i no haver estat guardonades en cap altre certamen literari.

2. Els guanyadors d’anteriors edicions del Certamen de Cartes de desamor i els membres de la Comissió de Cultura d’ ORVEPARD no podran participar en aquesta tretzena convocatòria.

3. L’extensió màxima de les cartes serà de tres folis amb espai interlineat d’1,5 i cos de lletra 12 o bé mecanografiats a doble espai per una sola cara, de les que en cal presentar cinc còpies i un original.

4. Les obres han de portar un títol o un lema o un pseudònim, però en cap cas no hi ha de constar el nom de l’autor. Caldrà acompanyar l’original i les cinc còpies, d’una plica tancada, a la part exterior de la qual hi figuraran novament, el títol o el lema o pseudònim que constin en el treball i en el seu interior el títol de l’obra, nom i cognom, adreça i telèfon de contacte de l’autor i adreça electrònica.

5. Les obres s’adreçaran a Comissió de Cultura d’ ORVEPARD (c/ St. Pere Claver, 5. 25005 Lleida), indicant en el sobre 14è Certamen Literari de Cartes de desamor. Les obres es poden presentar personalment o per correu. El termini de presentació dels originals es tancarà el 31 de març de 200.

6. El jurat qualificador estarà format per persones representatives del món de les lletres i pels representants de la Comissió de Cultura d’ORVEPARD que es designin i pel coordinador/a del Certamen, que farà les funcions de secretari del jurat.

7. El veredicte del jurat serà inapel·lable i el premi en cadascuna de les dues llengües pot ser declarat desert. L’organització del Certamen no es compromet a retornar els originals als autors i es reserva el dret de publicar els treballs que es presentin al Certamen.

8. L’import del Premi serà de 600 € per a cada una de les dues i correspon als drets d’autor de la primera edició de les obres premiades.

9. El lliurament de premis es farà durant un sopar literari que, posterior al veredicte del jurat, se celebrarà en el mes de maig.

10. El fet de presentar-se al Certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.Amb Pagés editors, s'editen cada 5 edicions les cartes guanyadores, finalistes i aquelles que mereixen una consideració especial del jurat, a la foto podeu veure la primera de les edicions